1. Kameni agregati

     Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD proizvodi kamene agregate u kamenolomu Čirakovac.Čirakovac je mjesto kod Mrkonjić Grada, a nalazi se uz put Mrkonjić Grad - Jajce.

     Kameni agregati se koriste za proizvodnju asfaltnih mješavina, proizvodnju betona, nasip puteva, kao i ostale djelatnosti preduzeća. Mi raspolažemo sa savremenim drobiličnim postrojenjem i separacijom. Kapacitet prerade kamena iznosi 150 tona na dan.

     Pored podmirenja vlastitih potreba, značajan dio proizvodnje je namijenjen tržištu. Uspješno izvedeni radovi i zadovoljni kupci su najbolja potvrda visokog kvaliteta kamena. Proizvode se kameni agregati svih veličina i raznih namjena.

        U razvoj tehnologije i kupovinu najsavremenijih mašina i opreme za obradu kamena su uložena značajna sredstva, čime je postignut izuzetan kvalitet radova. Tehnološki proces se sastoji od otkopavanja, utovara, istovara, drobljenja i separacije kamenih agregata.Naši proizvodi se ističu kvalitetom i ugrađuju se na području šire regije.

      Kamen i proizvodi od kamena se koriste za potrebe ljudskih zajednica od samih početaka razvoja ljudskog društva. Korišteni su za izradu kamenog alata oruđa, a kasnije se sve više koriste u građevinarstvu. Danas su prerađevine kamena nezaobilazne u građevinskim djelatnostima svih vrsta.

     Kamen koji se koristi u niskogradnji i visokogradnji se naziva tehnički građevinski kamen. Mora ispunjavati brojne fizičke, mehaničke, hemijske, mineraloške i druge tehničke uslove, da bi se koristio u raznim granama građevinarstva. Kamen se obrađuje u namjenskim postrojenjima, a dijeli se na lomljeni, drobljeni, mljeveni i obrađeni kamen.

    Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD izvodi eksploataciju nalazišta bogatih veoma kvalitetnim kamenom. Područje kamenoloma ima složene geološke karakteristike.

    Sve radove na vađenju kamena, bušenju, ispitivanju i proizvodnji kamenih agregata, kao i radove na proizvodnji asfalta i betona, izvodimo vlastitom mehanizacijom i opremom.

     Kamen i kameni agregati preduzeća "MRKONJIĆPUTEVI" AD su do sada ugrađeni u brojne objekte niskogradnje i visokogradnje.SivaPozadina

Copyright