3. Proizvodnja betona

     Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD proizvodnjom betona upotpunjuje ponudu usluga. Preduzeće posjeduje vlastitu betonaru, sa kapacitetom proizvodnje od 20 m³ betona na sat. Proizvodnjom svih vrsta betona se pokrivaju sve potrebe preduzeća. Prema narudžbi, gotov beton se proizvodi i prevozi za potrebe tržišta.

    Beton se proizvodi mješanjem cementa, kamenih agregata i vode u odgovarajućem omjeru. Procesom hidratacije, voda hemijski reaguje sa cementom, čime se stvara spoj koji postepeno očvršćava i povezuje ostale komponente mješavine. Dobijeni proizvod je izuzetno tvrd i otporan na mehaničke i druge uticaje. U izgradnji se koristi još od antičkih vremena. Proces proizvodnje betona su posebno unaprijedili Stari Rimljani, koji su izgradili mnogobrojne objekte koji postoje i danas. 

     Cement je vezivno sredstvo, koje se dobija termičkom obradom gline i krečnjaka, na temperaturama oko 1400 ºC. Dobijeni materijal se drobi, čime se stvara vezivno sredstvo izuzetnih osobina. Voda omogućava odvijanje procesa hidratacije cementa. Ne smije sadržavati sastojke koji utiču na kvalitet betona.

     Osobine kamenih agregata imaju veliki uticaj na kvalitet samog betona. Udio agregata u sastavu betonske mješavine iznosi oko 70 - 80 %. Prirodni agregat je zaobljeniji i lakši za obradu. Drobljeni agregat ima brojne prednosti. U petrografskom pogledu, njegova struktura je ujednačena, što dovodi do manje koncentracije napona prilikom temperaturnih promjena i pod različitim opterećenjima. Kamena zrna sa oštrim ivicama se ukliješte u očvrslom betonu što poboljšava mehaničke karakteristike betona.

    Kameni agregati preduzeća "Mrkonjićputevi" AD omogućavaju proizvodnju betona vrhunskog kvaliteta. Beton dostavljamo i pumpamo našim kamion mikserima i kamion pumpama za beton. Kvalitet se redovno kontroliše i usklađuje sa savremenim građevinskim standardima.

      Betonu se za poboljšanje određenih osobina dodaju supstance koje se nazivaju aditivi. Aditivi povećavaju otpornost betona na niske temperature, poboljšavaju ugradbene karakteristike, ubrzavaju ili usporavaju očvršćavanje i sprečavaju stvaranje korozije na armaturama u armirano betonskim konstrukcijama.

     Savremeni beton se proizvodi mašinski, čime se pravilno doziraju potrebne količine cementa, kamenih agregata i vode. Sastav betona se određuje prema namjeni objekata. Betoni opšte namjene, betoni otporni na vremenske uticaje i hemijske supstance i razne druge vrste betona specifičnih osobina svoju primjenu nalaze u raznovrsnim građevinskim zahvatima. Prilikom transporta obradivost betona se održava u dozvoljenim granicama, čime je osigurana nesmetana izgradnja objekata. Beton preduzeća "MRKONJIĆPUTEVI" AD je kvalitetan proizvod za izgradnju kvalitetnih građevina!

SivaPozadina

Copyright