1. Izgradnja i održavanje puteva

      Javni put sačinjavaju: gornji i donji stroj (trup) puta, putni građevinski objekti (mostovi, potporni zidovi i drugi objekti), objekti za sakupljanje i odvod voda, vertikalna, horizontalna i svjetlosna saobraćajna signalizacija, oprema puta, zemljišni pojas, vazdušni prostor iznad kolovoza do visine od 7 metara i ostali objekti potrebni za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

Zemljišni (putni) pojas obuhvata prostor sa obe strane puta, u širini od najmanje 1 m, od krajnje tačke poprečnog profila puta (ivice kosine, zasjeka, nasipa i si.). Na ovom prostoru se grade samo objekti u funkciji saobraćaja. Može se koristiti za poljoprivrednu djelatnost sa jednogodišnjim procesom proizvodnje (košenje trave, povrće i slično), kao i za druge djelatnosti koje ne narušavaju preglednost puta i saobraćajne signalizacije. Sve djelatnosti u putnom pojasu se izvode isključivo uz ugovor sa J.P. "Putevi RS".

Redovno i vanredno održavanje se realizuje na osnovu Pravilnika i drugih zakonskih obaveza i sporazuma sa J.P. "Putevi RS". Redovno održavanje obuhvata sve planske aktivnosti kojima je obezbijeđeno nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, u svim vremenskim uslovima. Redovnim održavanjem se čuva upotrebna vrijednost puta. Vanredno održavanje obuhvata ograničene radove na poprečnom profilu i kolovoznoj konstrukciji, isključivo na osnovu projektne i odobrene dokumentacije.

 

Rehabilitacija puteva se provodi sa ciljem vraćanja postojećih kolovoza i putne opreme u prvobitno stanje. Radovi na rehabilitaciji obuhvataju sanaciju udarnih rupa, pukotina, zalivanje pukotina asfaltnom mješavinom, struganje pojedinih dijelova puta, krpanje, presvlačenje asfaltom, potpunu rekonstrukciju oštećenih i propalih dijelova kolovoza, ojačanje i nadgradnju pojedinih dijelova kolovoza, sanaciju drenaže i izgradnju novih drenaža, održavanje opreme puta i druge radove na postojećim putevima.

        Redovno održavanje puteva obuhvata održavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije. Vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija su izložene brojnim vremenskim, mehaničkim i drugim uticajima. Redovno obnavljanje, popravka i održavanje se izvode prema Pravilniku o održavanju puteva.

Vertikalna signalizacija na svim putnim pravcima se redovno kontroliše Održavanje vertikalne signalizacije obuhvata:

  • Čišćenje i ispravljanje vertikalne signalizacije,

  • Zamjena oštećene i dopuna nedostajuće vertikalne signalizacije,

  • Postavljanje i skidanje vertikalne signalizacije sezonskog karaktera.

Održavanje horizontalne signalizacije obuhvata:

  • Obnavljanje istrošene horizontalne signalizacije.

Redovno održavanje puteva obuhvata zaštitu odbojnih ograda, antikorozivnu zaštitu ograda, kao i postavljanje novih odbojnih ograda na mjestima gdje postoji potreba. Na određenim mjestima se postavljaju smjerokazni stubići, kilometarske oznake, kolobrani, parapetni zidovi, obilježja putnog pojasa i druge oznake. Postavljena oprema se održava i redovno kontroliše.

2. Zimsko održavanje puteva

      Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD, prema ugovoru sa J.P. Putevi RS održava puteve u zoni IV. Ukupna dužina održavanih puteva iznosi 318 km. Takođe je 11.07.2008. godine sklopljen ugovor i o održavanju puteva u oblasti VI u dužini od dodatnih 162 km.

Oblast-4-Lot4

Oblast-4-Lot6

Zimsko održavanje OBLAST 4 - LOT 4 i LOT 6

 

Zimski period održavanja puteva, koji se naziva zimska služba, počinje od 15.novembra tekuće godine i traje do 15. marta naredne godine. Izvođač radova se orijentiše prema geografsko - klimatskim i vremenskim uslovima, tako da se period zimske službe može produžiti ili skratiti, odnosno početi i završiti ranije ili kasnije od dogovorenog perioda.

Sve aktivnosti na zimskom održavanju puteva se definišu planom zimske službe. Planom se definišu radovi, mjere, aktivnosti, vrijeme, stepen pripravnosti i broj ljudstva i mehanizacije na određenim punktovima zimske službe, kao i prioriteti na pojedinim dionicama puteva.

 

Svi radovi na zimskom održavanju se izvode prema planu zimske službe, uputstvima nadzornih organa i prema vlastitim procjenama. Iznenadne padavine i poledica se uklanjaju saglasno Pravilniku o održavanju javnih puteva. Na osnovu sporazuma i Pravilnika izvođač radova obavlja potrebne aktivnosti na sprečavanju zastoja i obezbjeđenju potrebnih bezbjednosnih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja. Zimske nedaće mogu ozbiljno ugroziti saobraćaj, čime se ugrožavaju ljudski životi i stvaraju velike materijalne štete.

Prilikom iznenadnih izrazito niskih temperatura, kada posipni materijal ne garantuje bezbjednost saobraćaja, obavještavaju se nadzorni organi, nakon čega se preduzimaju sve potrebne mjere za održavanje prohodnosti puteva. Vanredno stanje se uvodi usljed visokih snježnih padavina, smetova, lavina, a vanredno stanje uvodi Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske.

 

U normalnim uslovima zimskog perioda, izvođač je obavezan obezbijediti prohodnost puteva, prema prioritetima i planu zimske službe. Na svim punktovima se vode dnevnici, u kojima se upisuju sve aktivnosti, utrošeni materijal, izvedeni radovi, kao i sve druge informacije važne za pravilno funkcionisanje zimske službe.

Izvođač radova obezbjeđuje potrebnu mehanizaciju, opremu, materijale, osoblje i ostalo što je potrebno za kvalitetno zimsko održavanje puteva. Obaveza izvođača je da obezbijedi sve potrebne uslove da bi se operativno moglo intervenisati u toku 24 časa, prema planu zimske službe. Mehanizacija i radnici se nalaze na dežurstvu 24 sata.

Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD savremenom mehanizacijom izvodi potrebne radove prema Planu zimske službe.3. Signalizacija

     Redovno održavanje puteva obuhvata održavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije. Vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija su izložene brojnim vremenskim, mehaničkim i drugim uticajima. Redovno obnavljanje, popravka i održavanje se izvode prema Pravilniku o održavanju puteva.

Vertikalna signalizacija na svim putnim pravcima se redovno kontroliše. Održavanje vertikalne signalizacije obuhvata:

  • Čišćenje i ispravljanje vertikalne signalizacije,
  • Zamjena oštećene i dopuna nedostajuće vertikalne signalizacije,
  • Postavljanje i skidanje vertikalne signalizacije sezonskog karaktera.

Održavanje horizontalne signalizacije obuhvata:

  • Obnavljanje istrošene horizontalne signalizacije.

        Redovno održavanje puteva obuhvata zaštitu odbojnih ograda, antikorozivnu zaštitu ograda, kao i postavljanje novih odbojnih ograda na mjestima gdje postoji potreba. Na određenim mjestima se postavljaju smjerokazni stubići, kilometarske oznake, kolobrani, parapetni zidovi, obilježja putnog pojasa i druge oznake. Postavljena oprema se održava i redovno kontroliše.

      U signalizaciju se ubrajaju i svijetleće trake, reflektujuće zebre ili rubovi objekata. Redovno održavanje obuhvata i čišćenje ogledala postavljenih na nepreglednim mjestima. Zaštitne ograde su važan dio sistema bezbjednosti saobraćaja. Postavljaju se na opasnim mjestima, a na ograde se postavljaju reflektujuća tijela.

      Opremanje saobraćajnica sa potrebnom signalizacijskom opremom je važan doprinos nesmetanom i bezbjednom odvijanju saobraćaja. Sigurnost u saobraćaju se vidno poboljšava postavljanjem i održavanjem signalizacione opreme. Zaštitne mreže i zaštitne ograde se postavljaju i redovnim održavanjem štite od korozije i propadanja.

     Zaštita signalizacione opreme nije samo u nadležnosti državnih organa i ovlaštenih preduzeća. Bezbjednosti saobraćaja je zajednička briga. Kompletnu opremu puta čuvaju ovlašteni organi, ovlaštena preduzeća i građani.

       Saobraćajne oznake imaju određeni vrijek trajanja, poslije koga se mijenjaju. Zastarjela signalizacija ne pokazuje potrebnu efikasnost, što može ugroziti sigurnost učesnika u saobraćaju.

Preduzeće "MRKONJIĆPUTEVI" AD ima višegodišnje iskustvo na održavanju saobraćajne signalizacije na putevima.

4. Vegetacija

     Redovno održavanje obuhvata uklanjanje suvišne vegetacije pored puteva, kao i održavanje ukrasnih površina i biljaka. Kosine nasipa, sistem za odvod vode i slične površine se redovno čiste i održavaju, zavisno od namjene puta.

     Preduzeće "MRKONJIĆPUTEVI" AD izvodi potrebne radove na održavanju pojasa vegetacije i uklanjanju samoniklog bilja sa područja putnog pojasa.

    Vegetacija ima veliki značaj za sprečavanje pojave klizišta i odrona na kosinama i drugim dijelovima putnog pojasa. Klizišta i odroni se posebno pojavljuju poslije obilnijih padavina. Natopljeno zemljište postepeno se pokreće, što ugrožava bezbjednost saobraćaja. Erozija zemljišta uz saobraćajnice se zaustavlja, a posljedice erozije uklanjaju. Lokacije potencijalnih klizišta se pažljivo evidentiraju, a redovne kontrole stanja saobraćajnica sadrže informacije o stanju putnog pojasa.

     Vegetacioni pojas efikasno sprečava pojavu klizišta i erozije na mnogim kosinama i drugim nestabilnim zemljištima. Vegetacija prirodnim putem drenira teren, korijen biljke ga dodatno ojača, čime se postiže veća stabilnost i otpornost na eroziju i klizanje. Pored zaštitne, vegetacioni pojas se formira sa ciljem ukrašavanja puteva raznih namjena. Ukrasno grmlje, šiblje, travnjaci i druge ukrasne površine se redovno čiste i održavaju.

   Vegetacija se širi nekontrolisano pa je potrebno redovno održavanje. Nekontrolisan rast vegetacije smanjuje preglednost i ugrožava površine za odvod voda i druge objekte različitih namjena.

    Održavanje obuhvata odstranjivanje samoniklog bilja, čišćenje jaraka, čišćenje korova sa kosina nasipa, bankina, putnog zemljišta, čišćenje travnjaka od otpadaka, nanesenog materijala, kresanje grana i druge radove na održavanju preglednosti saobraćajnica.

    Posebna opasnost su odroni zemljišta i drugog materijala. Sloj vegetacije pruža efikasnu zaštitu na pojedinim dijelovima putnog pojasa. Na izrazito strmim terenim se koriste zaštitne mreže, koje sprečavaju odron kamena i drugog materijala na puteve. Pojedini dijelovi saobraćajnica se obezbjeđuju izradom potpornih zidova.

      Učestalo nevrijeme je dovoljno upozorenje savjesnim vozačima da mogu očekivati pojavu odrona kamena i zemlje u usjecima. Oprezna vožnja kroz ovakva područja se preporučuje.


SivaPozadina

Copyright