1. Izgradnja i održavanje puteva

      Javni put sačinjavaju: gornji i donji stroj (trup) puta, putni građevinski objekti (mostovi, potporni zidovi i drugi objekti), objekti za sakupljanje i odvod voda, vertikalna, horizontalna i svjetlosna saobraćajna signalizacija, oprema puta, zemljišni pojas, vazdušni prostor iznad kolovoza do visine od 7 metara i ostali objekti potrebni za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

Zemljišni (putni) pojas obuhvata prostor sa obe strane puta, u širini od najmanje 1 m, od krajnje tačke poprečnog profila puta (ivice kosine, zasjeka, nasipa i si.). Na ovom prostoru se grade samo objekti u funkciji saobraćaja. Može se koristiti za poljoprivrednu djelatnost sa jednogodišnjim procesom proizvodnje (košenje trave, povrće i slično), kao i za druge djelatnosti koje ne narušavaju preglednost puta i saobraćajne signalizacije. Sve djelatnosti u putnom pojasu se izvode isključivo uz ugovor sa J.P. "Putevi RS".

Redovno i vanredno održavanje se realizuje na osnovu Pravilnika i drugih zakonskih obaveza i sporazuma sa J.P. "Putevi RS". Redovno održavanje obuhvata sve planske aktivnosti kojima je obezbijeđeno nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, u svim vremenskim uslovima. Redovnim održavanjem se čuva upotrebna vrijednost puta. Vanredno održavanje obuhvata ograničene radove na poprečnom profilu i kolovoznoj konstrukciji, isključivo na osnovu projektne i odobrene dokumentacije.

 

Rehabilitacija puteva se provodi sa ciljem vraćanja postojećih kolovoza i putne opreme u prvobitno stanje. Radovi na rehabilitaciji obuhvataju sanaciju udarnih rupa, pukotina, zalivanje pukotina asfaltnom mješavinom, struganje pojedinih dijelova puta, krpanje, presvlačenje asfaltom, potpunu rekonstrukciju oštećenih i propalih dijelova kolovoza, ojačanje i nadgradnju pojedinih dijelova kolovoza, sanaciju drenaže i izgradnju novih drenaža, održavanje opreme puta i druge radove na postojećim putevima.

        Redovno održavanje puteva obuhvata održavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije. Vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija su izložene brojnim vremenskim, mehaničkim i drugim uticajima. Redovno obnavljanje, popravka i održavanje se izvode prema Pravilniku o održavanju puteva.

Vertikalna signalizacija na svim putnim pravcima se redovno kontroliše Održavanje vertikalne signalizacije obuhvata:

  • Čišćenje i ispravljanje vertikalne signalizacije,

  • Zamjena oštećene i dopuna nedostajuće vertikalne signalizacije,

  • Postavljanje i skidanje vertikalne signalizacije sezonskog karaktera.

Održavanje horizontalne signalizacije obuhvata:

  • Obnavljanje istrošene horizontalne signalizacije.

Redovno održavanje puteva obuhvata zaštitu odbojnih ograda, antikorozivnu zaštitu ograda, kao i postavljanje novih odbojnih ograda na mjestima gdje postoji potreba. Na određenim mjestima se postavljaju smjerokazni stubići, kilometarske oznake, kolobrani, parapetni zidovi, obilježja putnog pojasa i druge oznake. Postavljena oprema se održava i redovno kontroliše.

SivaPozadina

Copyright