2. Zimsko održavanje puteva

      Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD, prema ugovoru sa J.P. Putevi RS održava puteve u zoni IV. Ukupna dužina održavanih puteva iznosi 318 km. Takođe je 11.07.2008. godine sklopljen ugovor i o održavanju puteva u oblasti VI u dužini od dodatnih 162 km.

Oblast-4-Lot4

Oblast-4-Lot6

Zimsko održavanje OBLAST 4 - LOT 4 i LOT 6

 

Zimski period održavanja puteva, koji se naziva zimska služba, počinje od 15.novembra tekuće godine i traje do 15. marta naredne godine. Izvođač radova se orijentiše prema geografsko - klimatskim i vremenskim uslovima, tako da se period zimske službe može produžiti ili skratiti, odnosno početi i završiti ranije ili kasnije od dogovorenog perioda.

Sve aktivnosti na zimskom održavanju puteva se definišu planom zimske službe. Planom se definišu radovi, mjere, aktivnosti, vrijeme, stepen pripravnosti i broj ljudstva i mehanizacije na određenim punktovima zimske službe, kao i prioriteti na pojedinim dionicama puteva.

 

Svi radovi na zimskom održavanju se izvode prema planu zimske službe, uputstvima nadzornih organa i prema vlastitim procjenama. Iznenadne padavine i poledica se uklanjaju saglasno Pravilniku o održavanju javnih puteva. Na osnovu sporazuma i Pravilnika izvođač radova obavlja potrebne aktivnosti na sprečavanju zastoja i obezbjeđenju potrebnih bezbjednosnih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja. Zimske nedaće mogu ozbiljno ugroziti saobraćaj, čime se ugrožavaju ljudski životi i stvaraju velike materijalne štete.

Prilikom iznenadnih izrazito niskih temperatura, kada posipni materijal ne garantuje bezbjednost saobraćaja, obavještavaju se nadzorni organi, nakon čega se preduzimaju sve potrebne mjere za održavanje prohodnosti puteva. Vanredno stanje se uvodi usljed visokih snježnih padavina, smetova, lavina, a vanredno stanje uvodi Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske.

 

U normalnim uslovima zimskog perioda, izvođač je obavezan obezbijediti prohodnost puteva, prema prioritetima i planu zimske službe. Na svim punktovima se vode dnevnici, u kojima se upisuju sve aktivnosti, utrošeni materijal, izvedeni radovi, kao i sve druge informacije važne za pravilno funkcionisanje zimske službe.

Izvođač radova obezbjeđuje potrebnu mehanizaciju, opremu, materijale, osoblje i ostalo što je potrebno za kvalitetno zimsko održavanje puteva. Obaveza izvođača je da obezbijedi sve potrebne uslove da bi se operativno moglo intervenisati u toku 24 časa, prema planu zimske službe. Mehanizacija i radnici se nalaze na dežurstvu 24 sata.

Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD savremenom mehanizacijom izvodi potrebne radove prema Planu zimske službe.SivaPozadina

Copyright