1. Kameni agregati

     Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD proizvodi kamene agregate u kamenolomu Čirakovac.Čirakovac je mjesto kod Mrkonjić Grada, a nalazi se uz put Mrkonjić Grad - Jajce.

     Kameni agregati se koriste za proizvodnju asfaltnih mješavina, proizvodnju betona, nasip puteva, kao i ostale djelatnosti preduzeća. Mi raspolažemo sa savremenim drobiličnim postrojenjem i separacijom. Kapacitet prerade kamena iznosi 150 tona na dan.

     Pored podmirenja vlastitih potreba, značajan dio proizvodnje je namijenjen tržištu. Uspješno izvedeni radovi i zadovoljni kupci su najbolja potvrda visokog kvaliteta kamena. Proizvode se kameni agregati svih veličina i raznih namjena.

        U razvoj tehnologije i kupovinu najsavremenijih mašina i opreme za obradu kamena su uložena značajna sredstva, čime je postignut izuzetan kvalitet radova. Tehnološki proces se sastoji od otkopavanja, utovara, istovara, drobljenja i separacije kamenih agregata.Naši proizvodi se ističu kvalitetom i ugrađuju se na području šire regije.

      Kamen i proizvodi od kamena se koriste za potrebe ljudskih zajednica od samih početaka razvoja ljudskog društva. Korišteni su za izradu kamenog alata oruđa, a kasnije se sve više koriste u građevinarstvu. Danas su prerađevine kamena nezaobilazne u građevinskim djelatnostima svih vrsta.

     Kamen koji se koristi u niskogradnji i visokogradnji se naziva tehnički građevinski kamen. Mora ispunjavati brojne fizičke, mehaničke, hemijske, mineraloške i druge tehničke uslove, da bi se koristio u raznim granama građevinarstva. Kamen se obrađuje u namjenskim postrojenjima, a dijeli se na lomljeni, drobljeni, mljeveni i obrađeni kamen.

    Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD izvodi eksploataciju nalazišta bogatih veoma kvalitetnim kamenom. Područje kamenoloma ima složene geološke karakteristike.

    Sve radove na vađenju kamena, bušenju, ispitivanju i proizvodnji kamenih agregata, kao i radove na proizvodnji asfalta i betona, izvodimo vlastitom mehanizacijom i opremom.

     Kamen i kameni agregati preduzeća "MRKONJIĆPUTEVI" AD su do sada ugrađeni u brojne objekte niskogradnje i visokogradnje.2. Asfaltna baza

    Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD posjeduje potrebnu opremu i mehanizaciju za asfaltiranje puteva. Asfalt se proizvodi miješanjem mineralnih sastojaka i vezivnih sredstava, kojim se dobija proizvod odgovarajućeg kvaliteta. Pravilnom kombinacijom sastojaka stvara se vrsta asfalta prema namjeni površine koja se asfaltira. Eksploatacione specifičnosti puteva se određuju na osnovu gustine saobraćaja, vremenskih i drugih uslova na određenom području, tokom cijele godine.

     Asfalt se sastoji od nekoliko slojeva, koji podnose mehanička i druga opterećenja prilikom korištenja. Zavisno od vrste i namjene puta, formiraju se asfaltni slojevi određene debljine. Nosivi sloj raspoređuje sva opterećenja na podlogu. Ima veliku čvrstoću, ravan je i na njega se postavljaju ostali asfaltni slojevi. Vezivni sloj služi za dodatno ravnanje i preuzimanje tangencijalnih naprezanja, koja nastaju tokom eksploatacije. Površinski sloj neposredno preuzima sva opterećenja. Mora ispunjavati brojne standarde za ovu oblast. Lako se oblikuje, obezbjeđuje dobar kontakt vozila i površine puta, otporan je na vremenske uticaje i sl. Debljine asfaltnih slojeva se određuju na osnovu namjene asfaltiranih površina.

     Asfaltni slojevi se uspješno obnavljaju, a kvalitet materijala omogućava dugotrajnu eksploataciju. Vezivni sastojci su vodonepropusni, otporni na djelovanje kiselina, soli i drugih hemijskih jedinjenja, kao i na mehanička opterećenja. Asfalt poboljšava prijanjanje vozila na površinu puta, čime poboljšava i stabilnost u vožnji.

    Kameni agregati za proizvodnju asfaltne mješavine se najvećim dijelom dobijaju u kamenolomima. Fizička svojstva agregata su izuzetno važna zbog vrlo velikih opterećenja kojima se izlažu asfaltne površine. Agregati raznih vrsta se koriste za određene slojeve asfalta. Moderne asfaltne mješavine se proizvode sa smanjenim brojem šupljina, što se postiže ugradnjom agregata različitih veličina u tu mješavinu.

    Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD posjeduje asfaltnu bazu kapaciteta 100 tona na sat. Asfaltne mješavine se izrađuju prema standardima za ovu oblast. Prevoz i ugradnja asfalta se izvode savremenim mašinama i sredstvima, uz redovne kontrole kvaliteta. Preduzeće posjeduje svu potrebnu opremu i mehanizaciju za proizvodnju i prevoz asfalta.

3. Proizvodnja betona

     Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD proizvodnjom betona upotpunjuje ponudu usluga. Preduzeće posjeduje vlastitu betonaru, sa kapacitetom proizvodnje od 20 m³ betona na sat. Proizvodnjom svih vrsta betona se pokrivaju sve potrebe preduzeća. Prema narudžbi, gotov beton se proizvodi i prevozi za potrebe tržišta.

    Beton se proizvodi mješanjem cementa, kamenih agregata i vode u odgovarajućem omjeru. Procesom hidratacije, voda hemijski reaguje sa cementom, čime se stvara spoj koji postepeno očvršćava i povezuje ostale komponente mješavine. Dobijeni proizvod je izuzetno tvrd i otporan na mehaničke i druge uticaje. U izgradnji se koristi još od antičkih vremena. Proces proizvodnje betona su posebno unaprijedili Stari Rimljani, koji su izgradili mnogobrojne objekte koji postoje i danas. 

     Cement je vezivno sredstvo, koje se dobija termičkom obradom gline i krečnjaka, na temperaturama oko 1400 ºC. Dobijeni materijal se drobi, čime se stvara vezivno sredstvo izuzetnih osobina. Voda omogućava odvijanje procesa hidratacije cementa. Ne smije sadržavati sastojke koji utiču na kvalitet betona.

     Osobine kamenih agregata imaju veliki uticaj na kvalitet samog betona. Udio agregata u sastavu betonske mješavine iznosi oko 70 - 80 %. Prirodni agregat je zaobljeniji i lakši za obradu. Drobljeni agregat ima brojne prednosti. U petrografskom pogledu, njegova struktura je ujednačena, što dovodi do manje koncentracije napona prilikom temperaturnih promjena i pod različitim opterećenjima. Kamena zrna sa oštrim ivicama se ukliješte u očvrslom betonu što poboljšava mehaničke karakteristike betona.

    Kameni agregati preduzeća "Mrkonjićputevi" AD omogućavaju proizvodnju betona vrhunskog kvaliteta. Beton dostavljamo i pumpamo našim kamion mikserima i kamion pumpama za beton. Kvalitet se redovno kontroliše i usklađuje sa savremenim građevinskim standardima.

      Betonu se za poboljšanje određenih osobina dodaju supstance koje se nazivaju aditivi. Aditivi povećavaju otpornost betona na niske temperature, poboljšavaju ugradbene karakteristike, ubrzavaju ili usporavaju očvršćavanje i sprečavaju stvaranje korozije na armaturama u armirano betonskim konstrukcijama.

     Savremeni beton se proizvodi mašinski, čime se pravilno doziraju potrebne količine cementa, kamenih agregata i vode. Sastav betona se određuje prema namjeni objekata. Betoni opšte namjene, betoni otporni na vremenske uticaje i hemijske supstance i razne druge vrste betona specifičnih osobina svoju primjenu nalaze u raznovrsnim građevinskim zahvatima. Prilikom transporta obradivost betona se održava u dozvoljenim granicama, čime je osigurana nesmetana izgradnja objekata. Beton preduzeća "MRKONJIĆPUTEVI" AD je kvalitetan proizvod za izgradnju kvalitetnih građevina!

SivaPozadina

Copyright