Materijali

PočetnaMaterijali

Pored svoje osnovne djelatnosti, odnosno održavanja i zaštite puteva, kompanija “Mrkonjić putevi” bavi se i proizvodnjom kamenih agregata, betona i asfalta. Ovi proizvodi su izuzetnog kvaliteta i koriste se u okviru redovnih aktivnosti na održavanju puteva. Značajan dio proizvodnje kamenih agregata, asfalta i betona se plasira na tržište.

Proizvodnja kamenih agregata

Jedna od djelatnosti kompanije “Mrkonjić putevi” jeste i proizvodnja frakcija . Preduzeće u svom vlasništvu posjeduje dva kamenoloma i to kamenolom krečnjaka „Čađavica“ i kamenolom dolomita „Čirakovac“.

Kapacitet proizvodnje 150 tona/dan.

Sve frakcije se proizvode od kamena iz kamenoloma Čađavica i za obradu su namijenjena dva postrojenja. Primarno drobilično postrojenje se nalazi u sastavu samog kamenoloma. Ovdje se kamen drobi na veličinu od 40 cm radi lakšeg transporta na sekundarno postrojenje koje se nalazi u krugu firme. Kao što mu i sam naziv govori, na ovoj lokaciji se vrši sekundarno drobljenje i rasijavanje na frakcije.
Frakcije koje kompanija proizvodi su 0/2; 2/4; 0/4; 4/8; 8/16; 16/22; 5/22; 5/32, atestirane su od strane instituta IG Banjaluka i koriste se u proizvodnji betona i asfalta.
Kameni agregati koji se tu dobijaju koriste se za proizvodnju asfaltnih mješavina i betona, nasip puteva, kao i ostale djelatnosti preduzeća. Uz korištenje savremenih drobiličnih postrojenja i separaciju, kapacitet dnevne prerade kamena iznosi oko 150 tona na dan.
Pored podmirenja vlastitih potreba, značajan dio proizvodnje je namijenjen tržištu. Uspješno izvedeni radovi i zadovoljni kupci su najbolja potvrda visokog kvaliteta kamena.

Proizvodnja
betonskih smjesa

Preduzeće posjeduje vlastitu betonaru, sa kapacitetom proizvodnje od 20 m³ betona na sat.

Kapacitet proizvodnje 20m3/h

Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva “Mrkonjić putevi” proizvodnjom betona upotpunjuje ponudu usluga. Preduzeće posjeduje vlastitu betonaru, sa kapacitetom proizvodnje od 20 m³ betona na sat. Proizvodnjom svih vrsta betona se pokrivaju sve potrebe preduzeća a prema narudžbi, gotov beton se proizvodi i prevozi za potrebe tržišta.
Materijali

Klasifikacija betona prema namjeni

Marka betona (MB) jeste normirana čvrstoća pri pritisku u MPa, koja se zasniva na karakterističnoj čvrstoći pri starosti betona od 28 dana.
Za konstrukcije i elemente od betona upotrebljavaju se marke betona (MB) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.

Beton MB15

Čvrstoća 15 N/mm2
  • Pogodan za podloge, temelje, ivičnjake – statika dobra

Beton MB20

Čvrstoća 20 N/mm2
  • Pogodan za podloge, temelje, ivičnjake – statika vrlo dobra

Beton MB25

Čvrstoća 25 N/mm2
  • Pogodan za armirane ploče na podlogi

Beton MB30

Čvrstoća 30 N/mm2
  • Pogodan za armirane ploče bez podloge (raspon do 5m)

Beton MB30 pumpani

Čvrstoća 30 N/mm2
  • Pogodan za armirane ploče bez podloge (raspon do 5m)

Beton MB35

Čvrstoća 35 N/mm2
  • Pogodan za armirane ploče bez podloge (raspon preko 5m)

Beton MB40

Čvrstoća 40 N/mm2
  • Pogodan za nosive armirane betonske grede većih raspona

Beton MB45

Čvrstoća 45 N/mm2
  • Pogodan za nosive armirane betonske grede većih raspona
Beton se proizvodi miješanjem cementa, kamenih agregata i vode u odgovarajućem omjeru. Tako, osobine kamenih agregata imaju veliki uticaj na kvalitet samog betona. Udio agregata u sastavu betonske mješavine iznosi oko 70 – 80 %. Kameni agregati preduzeća “Mrkonjićputevi” AD omogućavaju proizvodnju betona vrhunskog kvaliteta.
Kompanija beton dostavlja i pumpamo kamion mikserima i kamion pumpama za beton. Prilikom transporta obradivost betona se održava u dozvoljenim granicama, čime je osigurana nesmetana izgradnja objekata. Kvalitet se redovno kontroliše i usklađuje sa savremenim građevinskim standardima. Upravo zato, beton preduzeća “Mrkonjić putevi” je kvalitetan proizvod za izgradnju kvalitetnih građevina!

Proizvodnja asfalta

Kompanija”Mrkonjić putevi” posjeduje asfaltnu bazu kapaciteta 60 tona na sat kao i svu potrebnu opremu i mehanizaciju za asfaltiranje puteva. Kako se na unapređenju i podizanju standarda rada ali i kvaliteta stalno radi, u izgradnji je i nova asfaltna baza sa kapacitetom od 260 tona na sat.

Kapacitet asfaltne baze je 300 tona/h

Mješavine se izrađuju prema standardima za ovu oblasta a prevoz i ugradnja asfalta se izvode savremenim mašinama i sredstvima, uz redovne kontrole kvaliteta.

Vrste asfalta koje proizvodimo su:

Asfalt AB8

Asfalt AB11

Asfalt AB16

Asfalt BNS22

Asfalt BNS32

Kameni agregati za proizvodnju asfaltne mješavine se najvećim dijelom dobijaju u kamenolomima. Fizička svojstva agregata su izuzetno važna zbog vrlo velikih opterećenja kojima se izlažu asfaltne površine. Agregati raznih vrsta se koriste za određene slojeve asfalta. Moderne asfaltne mješavine se proizvode sa smanjenim brojem šupljina, što se postiže ugradnjom agregata različitih veličina u tu mješavinu.
Asfaltni slojevi se uspješno obnavljaju, a kvalitet materijala omogućava dugotrajnu eksploataciju. Vezivni sastojci su vodonepropusni, otporni na djelovanje kiselina, soli i drugih hemijskih jedinjenja, kao i na mehanička opterećenja.