Niskogradnja

PočetnaNiskogradnja

Niskogradnja je oblast građevinarstva u sklopu koje se vrši dizajn, konstrukcija i održavanje svih objekata koji se nalaze na površini, iznad ili ispod površine zemlje, a namijenjeni su regulisanju saobraćaja. Tu spadaju putevi, mostovi, pruge i slično.

Izgradnja puteva

Izgradnja i održavanje saobraćajnica primarna je djelatnost kompanije “Mrkonjić putevi”. U pitanju je kompleksan i šarolik posao jer se svaki javni put sastoji od nekoliko sastavnih elemenata.
U osnovi su to gornji i donji trup puta, putni građevinski objekti kao što su mostovi, potporni zidovi i drugi objekti, objekti za sakupljanje i odvod voda, vertikalna, horizontalna i svjetlosna saobraćajna signalizacija, oprema puta, zemljišni pojas, vazdušni prostor iznad kolovoza do visine od 7 metara i ostali objekti potrebni za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.
Redovno i vanredno održavanje kompanija realizuje na osnovu Pravilnika i drugih zakonskih obaveza i sporazuma. Redovno održavanje obuhvata sve planske aktivnosti kojima je obezbijeđeno nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, u svim vremenskim uslovima i time se čuva upotrebna vrijednost puta. Vanredno održavanje obuhvata ograničene radove na poprečnom profilu i kolovoznoj konstrukciji, isključivo na osnovu projektne i odobrene dokumentacije.

Rekonstrukcija
puteva

U pitanju je aktivnost koja predstavlja najradikalniju metodu održavanja puteva.

Vrši se kompletna obnova postojećeg puta i svih njegovih elemenata u putnoj širini, najčešće po postojećoj trasi sa korekcijama nivelete ili bez njih. Uporedno se obavlja i rekonstrukcija svih elemenata odvodnje.

Niskogradnja

U sklopu rekonstrukcije puteva vrši se :

Obilježavanje osovine i
profila
Rušenje postojeće
konstrukcije
Rušenje elemenata odvodnje (ivičnjaci, rigoli, propusti)
Izrada novih
elementa odvodnje
Izrada novih
nevezanih slojeva
Ugradnja novih
ivičnjaka

Rehabilitacija
puteva

Rehabilitacija puteva se provodi sa ciljem vraćanja postojećih kolovoza i putne opreme u prvobitno stanje.
Radovi na rehabilitaciji obuhvataju sanaciju udarnih rupa, pukotina, zalivanje pukotina asfaltnom mješavinom, struganje pojedinih dijelova puta, krpanje, presvlačenje asfaltom, potpunu rekonstrukciju oštećenih i propalih dijelova kolovoza, ojačanje i nadgradnju pojedinih dijelova kolovoza, sanaciju drenaže i izgradnju novih drenaža, održavanje opreme puta i druge radove na postojećim putevima.