Hidrogradnja

PočetnaHidrogradnja

U objekte hidrogradnje spadaju objekti koji služe za protok ili akumulaciju vode, a tu spadaju brane, luke, veštačka jezera i dr.

Izgradnja
kanalizacione mreže

Kanalizacione mreže se dijele na na fekalne, zauljene i oborinske. Fekalna i zauljena kanalizacija, prije ispuštanja u prirodu mora proći kroz uređaj koji se naziva „separator“.
Sa druge strane, pod oborinskom kanalizacijom se podrazumijeva ona koja provodi vodu sa krovova i kao takva se može ispustiti direktno u vodotok bez prethodnog tretmana u separatoru.

Karakteristične aktivnosti u sklopu izgradnje kanalizacione mreže su:

Obilježavanje
trase
Iskop
rovova
Nabavka i
ugradnja cijevi
Izrada revizionih
šahtova
Montaža
separatora
Zatrpavanje rova i dovođenje terena u prethodno stanje

Izgradnja
vodovodne mreže

Vodovodna mreža predstavlja mrežu cijevi koja služi za distribuciju pitke vode do korisnika. Može biti sanitarna i hidrantska. Sanitarna mreža se upotrebljava za piće i druge svakodnevne potrebe u domaćinstvima dok se hidrantska koristi za odbranu od požara.

Izgradnja vodovodne mreže podrazumijeva:

Izgradnju vodozahvata ako je riječ o novoj mreži ili priključenje na postojeću
Izgradnju distributivnih
cjevovoda
Izgradnju šahtova (vazdušni ventili, muljni ispusti, hidrantski šahtovi, kućni priključci)
Izgradnju rezervoara za vodu koji mogu biti dvo ili više komorni, različitih kapaciteta
Hidrogradnja
Vodovodne i kanalizacione mreże se grade od materijala koji su unaprijed definisani odobrenim projektom. Pored toga preduzeće vrši i ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost – zrakom.

Uređenje vodotoka

Kako bi sistem funkcionisao bez problema potrebno je i redovno uređivati vodotoke, što je takođe jedan od poslova koje obavljaju zaposleni u kompaniji „Mrkonjić putevi“. Pod uređenjem vodotoka se podrazumijeva stabilizaciju kosina i korita i to najčešće pomoću kamene obloge.
Hidrogradnja