Redovno održavanje puteva

PočetnaRedovno održavanje puteva

Redovno i vanredno održavanje kompanija realizuje na osnovu Pravilnika i drugih zakonskih obaveza i sporazuma.

Redovno održavanje obuhvata sve planske aktivnosti kojima je obezbijeđeno nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, u svim vremenskim uslovima i time se čuva upotrebna vrijednost puta. Vanredno održavanje obuhvata ograničene radove na poprečnom profilu i kolovoznoj konstrukciji, isključivo na osnovu projektne i odobrene dokumentacije.

Čišćenje putnog
pojasa

Zemljišni odnosno putni pojas obuhvata prostor sa obje strane puta, u širini od najmanje 1 metar, od krajnje tačke poprečnog profila puta (ivice kosine, zasjeka, nasipa i si.). Na ovom prostoru se grade samo objekti u funkciji saobraćaja. Može se koristiti za poljoprivrednu djelatnost sa jednogodišnjim procesom proizvodnje (košenje trave, povrće i slično), kao i za druge djelatnosti koje ne narušavaju preglednost puta i saobraćajne signalizacije. Održavanje putnog pojasa podrazumijeva košenje trave, sječenje šiblja, održavanje elemenata odvodnje  i slične aktivnosti.

Mrkonjić Putevi doo

Košenje trave

Preduzeće “Mrkonjić putevi” izvodi i potrebne radove na održavanju pojasa vegetacije i uklanjanju samoniklog bilja sa područja putnog pojasa. Uklanjanje suvišne vegetacije pored puteva, kao i održavanje ukrasnih površina i biljaka, poslovi su koji se takođe obavljaju u sklopu redovnog održavanja.
Košenje trave se izvodi kako ručno tako i mehanički i po nekoliko puta godišnje, u zavisnosti od potrebe. Uz košenje se odvija i uklanjanje pokošene trave.

Mrkonjić Putevi doo

Sječenje
šiblja

Vegetacioni pojas efikasno sprečava pojavu klizišta i erozije na mnogim kosinama i drugim nestabilnim zemljištima. Vegetacija prirodnim putem drenira teren, korijen biljke ga dodatno ojača, čime se postiže veća stabilnost i otpornost na eroziju i klizanje. Pored zaštitne, vegetacioni pojas se formira sa ciljem ukrašavanja puteva raznih namjena. Upravo zato potrebno je i redovno održavanje I sječenje ukrasnog grmlja, šiblja i drugih površina, koje su od velikog značaja ali mogu da predstavljaju problem u odvijanju saobraćaja ukoliko nekontrolisano rastu.

Mrkonjić Putevi doo

Održavanje elemenata
odvodnje

Održavanje puteva pored odstranjivanja samoniklog bilja, čišćenja travnjaka i brige o vegetaciji uključuje i druge aktivnosti koje se tiču prije svega održavanja elemenata odvodnje. Tako se , zavisno od namjene puta, redovno sprovode aktivnosti čišćenja i održavanja jaraka i sličnih sistema za odvod vode, kao i kosina nasipa i slično.

Mrkonjić Putevi doo

Održavanje i izrada horizontalne i vertikalne
signalizacije

Redovno održavanje puteva obuhvata i brigu o vertikalnoj i horizontalnoj saobraćajnoj signalizaciji koja je izložene brojnim vremenskim, mehaničkim i drugim uticajima. Obnavljanje, popravka i održavanje ovih elemenata se izvode prema Pravilniku o održavanju puteva.

Mrkonjić Putevi doo
Vertikalna signalizacija na svim putnim pravcima se redovno kontroliše a održavanje vertikalne signalizacije obuhvata:

Čišćenje i ispravljanje
vertikalne signalizacije

Zamjena oštećene i dopuna nedostajuće
vertikalne signalizacije

Postavljanje i skidanje vertikalne signalizacije
sezonskog karaktera

Održavanje horizontalne signalizacije obuhvata:

Obnavljanje istrošene
horizontalne signalizacije

Redovno održavanje puteva obuhvata zaštitu odbojnih ograda, antikorozivnu zaštitu ograda, kao i postavljanje novih odbojnih ograda na mjestima gdje postoji potreba te postavljanje i održavanje smjerokaznih stubića, kilometarskih oznaka, kolobrana, parapetnih zidova, obilježja putnog pojasa i drugih oznaka na određenim mjestima.

Opremanje saobraćajnica sa potrebnom signalizacijskom opremom je važan doprinos nesmetanom i bezbjednom odvijanju saobraćaja. Zato zaštita signalizacione opreme nije samo u nadležnosti državnih organa i ovlaštenih preduzeća nego zajednička briga.

Održavanje svih ostalih
objekata

U sklopu redovnog održavanja vrši se niz različitih aktivnosti. U to spada i održavanje ostalih objekata kao što su mostovi, tuneli, pločasti propusti i slično. U pitanju su uglavnom radovi čišćenja ali i pranja nakon završene zimske službe.

Mrkonjić Putevi doo